[:pl]

Regulamin Portalu


Regulamin korzystania z portalu internetowego iLawEnergy (,,Regulamin”)

I Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa ogólne zasady i warunki stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.ilawenergy.pl i www.ilawenergy.eu (dalej: iLawEnergy lub Portal).
 2. Celem Portalu jest popularyzacja, promocja i upowszechnianie znajomości zagadnień prawnych dotyczących obrotu energią elektryczną a także skupianie społeczności osób zainteresowanych tą tematyką. Przedmiotem Portalu jest analiza rozwiązań prawnych związanych z obrotem energią elektryczną.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu każdy osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu (dalej: Użytkownik) jest zobowiązana zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Poprzez usługi Portalu rozumie się możliwość wejścia na stronę Portalu, przeglądania jego zasobów, pobierania lub kopiowania materiałów Portalu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu a także inne działania dozwolone prawem i postanowieniami Regulaminu z wykorzystaniem zasobów Portalu (dalej: Usługi). Przewiduje się stopniowe poszerzanie funkcjonalności Portalu – w takim przypadku termin Usługi będzie obejmował także nowo uruchomione funkcjonalności.

 

II Zasady korzystania z Portalu

 1. Właścicielem i administratorem Portalu jest Zespół Portalu.
 2. Administrator Portalu dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Administrator Portalu nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja powyższych czynników umożliwi korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu z Portalu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Portal.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niemożność korzystania z usług Portalu.
 6. Administrator ma prawo do publikacji wszelkich treści kierowanych przez Użytkowników do Administratora, co do których Administrator uzna, że treści te warte są upublicznienia. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu w stosunku do Administratora jakiekolwiek roszczenia.
 7. Komentarze zawierające uwagi kierowane do Portalu należy kierować na kontaktowy adres e-mail: info@ilawenergy.pl.
 8. Administrator Portalu zastrzega prawo do usuwania komentarzy zamieszczanych na Portalu.
 9. Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu.

 

III Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki, jakie mogą powstać w wyniku korzystania z Portalu, w tym stosowanie się do treści zawartych w jakichkolwiek materiałach opublikowanych na Portalu. Użytkownik, o ile uzna je za przydatne i wiarygodne, może z nich korzystać, na warunkach określonych w Regulaminie, na swoją własną, wyłączną odpowiedzialność.
 2. Administrator nie odpowiada w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników oraz osoby trzecie.
 3. Portal może zawierać materiały, które się zdezaktualizowały. W przypadku zmiany przepisów lub nowych sposobów interpretacji lub zaleceń, przedstawione przez w Portalu rozwiązania, konkluzje i rekomendacje mogłyby ulec zmianie.
 4. Administrator nie może wydać żadnego zapewnienia co do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym danych źródłowych, informacji i innych materiałów prezentowanych na Portalu.
 5. Ostateczna odpowiedzialność za wybór materiałów i stosowanie prawa leży po stronie Użytkowników Portalu.
 6. Ewentualne przyjęcie sugerowanych w Portalu rozwiązań powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą konsekwencji i skutków w szczególności prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz podatkowych.
 7. Administrator zwraca uwagę Użytkowników na okoliczność, iż wykładnia prawa może różnić się w zależności od przyjętych założeń, metodologii, systemu wartości, w związku z powyższym Administrator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu.
 8. W przedstawionych analizach i wnioskach dotyczących interpretacji oraz stosowania prawa, a także przy określaniu proponowanego podejścia zespół Portalu kieruje się własnymi ocenami i interpretacjami. Administrator zwraca uwagę, iż nie można wykluczyć innych interpretacji i poglądów w zakresie kwestii prezentowanych na Portalu.
 9. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za stosowanie niezależnej i krytycznej zawodowej oceny w odniesieniu do wszelkich propozycji i materiałów przedstawionych w Portalu a także za wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie.
 10. Zespół Portalu nie odpowiada za  treść Portalu w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do jego treści.
 11. Zespół Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.
 12. Zespół Portalu nie odpowiada za treść komentarzy zamieszczanych na łamach Portalu przez osoby trzecie.

 

IV Własność intelektualna

 1. Portal oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu) podlegają ochronie prawnej. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, dotyczy w szczególności:
 3. a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
 4. b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
 5. c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej;
 6. d) nazw domen internetowych;
 7. e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 8. Zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Portalu lub z niego pochodzącychbez zgody Administratora, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z obowiązujących przepisów.
 9. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 10. Korzystanie przez użytkowników z Portalu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 11. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych na Portalu, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
 12. Użytkownik, który chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie IV ust. 5 lub 6 Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinien skontaktować się z Administratorem Portalu.
 13. Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com

 

V Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
 2. a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
 3. b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
 4. c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 5. d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 6. e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
 7. f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

 

VI Polityka prywatności 

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Administrator zobowiązuje się do nie sprzedawania oraz nie udostępniania danych osobowych Użytkowników Portalu osobom trzecim.
 4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji zawartości Portalu. 5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Portalem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 5. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na Portalu dla jego Administratora oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Portalu może okazać się niemożliwe  Korzystając z Portalu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 6. W przypadku przekazania przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 rokuo ochronie danych osobowych(dalej: „Ustawa”), dane te podlegają ochronie prawnej zgodnie z Ustawą i będą przetwarzane jedynie w celach statystycznych oraz w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikami. W szczególności, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody osoby, której dotyczą. Dane osobowe są przekazywane przez Użytkowników dobrowolnie. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

VII Zamiana Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.
 2. Po opublikowaniu przez Portal zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż wejście na stronę Portalu lub jakakolwiek czynność w Portalu, dokonane po opublikowaniu zmian, jednoznaczne są z ich bezwarunkową akceptacją przez Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.

 

VIII Postanowienia końcowe 

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane Administratorowi na adres e-mail: info@ilawenergy.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem.
 3. Portal prowadzony jest w języku polskim i w języku angielskim.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu tj. od dnia 03.10.2016r.
[:en]

Regulamin Portalu


Regulamin korzystania z portalu internetowego iLawEnergy.pl (,,Regulamin”)

I Postanowienia wstępne

 1. Regulamin określa ogólne zasady i warunki stanowiące prawne podstawy korzystania z portalu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.ilawenergy.pl i www.ilawenergy.eu (dalej: Portal).
 2. Celem Portalu jest popularyzacja, promocja i upowszechnianie znajomości zagadnień prawnych dotyczących obrotu energią elektryczną a także skupianie społeczności osób zainteresowanych tą tematyką. Przedmiotem Portalu jest analiza rozwiązań prawnych związanych z obrotem energią elektryczną.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu każdy osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu (dalej: Użytkownik) jest zobowiązana zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z Portalu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Poprzez usługi Portalu rozumie się możliwość wejścia na stronę Portalu, przeglądania jego zasobów, pobierania lub kopiowania materiałów Portalu z zastrzeżeniem postanowień poniżej a także inne działania dozwolone prawem, z wykorzystaniem zasobów Portalu (dalej: Usługi). Przewiduje się stopniowe poszerzanie funkcjonalności Portalu – w takim przypadku termin Usługi będzie obejmował także nowo uruchomione funkcjonalności.

II Zasady korzystania z Portalu

 1. Właścicielem i administratorem Portalu jest Anna Janosz , adres e-mail: anna.janosz@ilawenergy.pl
 2. Administrator Portalu dokłada starań, aby korzystanie z Portalu było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Administrator Portalu nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Portalu lub jego poszczególnych elementów, w szczególności usług elektronicznych udostępnianych w Portalu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w korzystaniu z Portalu spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich w struktury systemów informatycznych obsługujące Portal.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu w każdym czasie bez podawania przyczyn i bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek niemożność korzystania z usług Portalu.
 6. Administrator ma prawo do publikacji wszelkich treści kierowanych przez Użytkowników do Administratora, co do których Administrator uzna, że treści te warte są upublicznienia. Użytkownikom nie przysługują z tego tytułu w stosunku do Administratora jakiekolwiek roszczenia.
 7. Komentarze zawierające uwagi kierowane do Portalu należy kierować na kontaktowy adres e-mail: info@ilawenergy.pl.
 8. Administrator Portalu zastrzega prawo do usuwania komentarzy zamieszczanych na Portalu.
 9. Przesłanie komentarza oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

III Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia oraz ich skutki, jakie mogą powstać w wyniku korzystania z Portalu, w tym stosowania się do treści zawartych w jakichkolwiek materiałach opublikowanych w Portalu. Użytkownik, o ile uzna je za przydatne i wiarygodne, może z nich korzystać, na warunkach określonych w Regulaminie, na swoją własną wyłączną odpowiedzialność.
 2. Administrator nie odpowiada w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie za treści przekazywane i publikowane na łamach Portalu przez Użytkowników oraz osoby trzecie.
 3. Portal może zawierać materiały, które się zdezaktualizowały. W przypadku zmiany przepisów lub nowych sposobów interpretacji lub zaleceń, przedstawione przez w Portalu rozwiązania, konkluzje i rekomendacje mogłyby ulec zmianie.
 4. Administrator nie może wydać żadnego zapewnienia co do zgodności ze stanem faktycznym i prawnym danych źródłowych, informacji i innych materiałów prezentowanych w Portalu.
 5. Ostateczna odpowiedzialność za wybór materiałów i stosowanie prawa leży po stronie Użytkowników Portalu.
 6. Ewentualne przyjęcie sugerowanych w Portalu rozwiązań powinno zostać poprzedzone szczegółową analizą konsekwencji i skutków w szczególności prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz podatkowych.
 7. Administrator zwraca uwagę Użytkowników na okoliczność, iż wykładnia prawa może różnić się w zależności od przyjętych założeń, metodologii, systemu wartości, w związku z powyższym Administrator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu.
 8. W przedstawionych analizach i wnioskach dotyczących interpretacji oraz stosowania prawa, a także przy określaniu proponowanego podejścia zespół Portalu kieruje się własnymi ocenami i interpretacjami. Administrator zwraca uwagę, iż nie można wykluczyć innych interpretacji i poglądów w zakresie kwestii prezentowanych w Portalu.
 9. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za stosowanie niezależnej i krytycznej zawodowej oceny w odniesieniu do wszelkich propozycji i materiałów przedstawionych w Portalu a także za wszelkie decyzje podjęte na ich podstawie.
 10. Zespół Portalu nie odpowiada za  treść Portalu w jakimkolwiek zakresie, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do jego treści.
 11. Zespół Portalu zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.
 12. Zespół Portalu nie odpowiada za treść komentarzy zamieszczanych na łamach Portalu przez osoby trzecie.

IV Własność intelektualna

 1. Portal oraz materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Wszelkie prawa do Portalu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Portalu) podlegają ochronie prawnej. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu powyżej, dotyczy w szczególności:
 3. a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
 4. b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
 5. c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej;
 6. d) nazw domen internetowych;
 7. e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 8. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Portalu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z obowiązujących przepisów.
 9. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.
 10. Korzystanie przez użytkowników z Portalu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.
 11. Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Portalu, pod warunkiem że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.
 12. Użytkownik, który chciałaby wykorzystać treści (w szczególności utwory) udostępniane w ramach Portalu w szerszym zakresie niż wskazany w punkcie ust. 5Regulaminu lub ma wątpliwości co dopuszczalnego zakresu korzystania z tych treści (w tym utworów), powinna skontaktować się z Administratorem Portalu.
 13. Icons made by Gregor Cresnar from www.flaticon.com

 V Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do:
 2. a) niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);
 3. b) niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;
 4. c) niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;
 5. d) niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
 6. e) nierozpowszechniania treści pornograficznych;
 7. f) nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

 VI Polityka prywatności 

 1. Administraotr informuje, iż podczas korzystania z Portalu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
 3. Administrator zobowiązuje się do nie sprzedawania oraz nie udostępniania danych osobowych Użytkowników Portalu osobom trzecim.
 4. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników na Portalu, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach, lub do personalizacji zawartości Portalu. 5. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Portalem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.
 5. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu.  Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.  Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe  Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

VII Zamiana Regulaminu 

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn.
 2. Po opublikowaniu przez Portal zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż wejście na stronę Portalu lub jakakolwiek czynność w Portalu, dokonane po opublikowaniu zmian, jednoznaczne są z ich bezwarunkową akceptacją przez Użytkownika.
 3. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Portalu.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane administratorowi na adres e-mail: info@ilawenergy.pl
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem.
 3. Portal prowadzony jest w języku polskim i w języku angielskim.
 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia na stronie Portalu tj. od dnia 03.10.2016r.
[:]