[:pl]

Zespół


Łączymy akademicką teorię z praktycznym doświadczeniem.

dr Marta Boroń


Adwokat
marta.boron@ilawenergy.pl

Adwokat, doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, członek Towarzystwa Obrotu Energią. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym, cywilnym i gospodarczym. Doświadczenie zdobywała w czasie obsługi prawnej przedsiębiorstw energetycznych oraz w badaniach własnych jako pracownik naukowy. Obroniła rozprawę doktorską z zakresu stosunków prawnych i mechanizmów rynku energii elektrycznej, która uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego została uznana za wyróżniającą. Doradzała i opiniowała w wielu projektach branży energetycznej. Autorka licznych opinii, artykułów i opracowań z zakresu prawa energetycznego.

Aleksandra Czopik-Barecka


Adwokat, Radca prawny
aleksandra.czopik-barecka@ilawenergy.pl

Adwokat, radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z zamiłowania karnistka, w pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem energetycznym, gospodarczym i handlowym, w szczególności regulacjach unijnych związanych z obrotem energią elektryczną. W ramach świadczenia doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorstw z branży energetycznej uczestniczyła w wielu projektach w zakresie wdrażania regulacji wspólnotowych dotyczących sektora energetycznego. Włada czterema językami obcymi: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim.

Anna Janosz


Prawnik
anna.janosz@ilawenergy.pl

Prawnik, ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doktorantka w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego na WPiA UŚ. Doświadczenia prawne zdobywała pracując w kancelariach świadczących usługi na rzecz sektora elektroenergetycznego, a także w przedsiębiorstwie energetycznym. W 2016 r. wygrała finał Ogólnopolskiego Konkursu Prawa Energetycznego ,,Prawo z Energią” organizowany przez ELSA pod patronatem kancelarii CMS Cameron McKenna. Uczestniczka międzynarodowego programu The School of Chinese Law and Culture. Pomysłodawczyni powstania iLawEnergy.

[:en]

Team


We combine academic theory with practical experience.

dr Marta Boroń


Advocate
marta.boron@ilawenergy.pl

Advocate, Doctor of Juristic Science, university lecturer, member of the Association of Energy Trading. She specializes in issues related to energy law, civil and commercial law. She gained legal experience while working with energy companies and in own study as a scientific researcher. She defended her doctoral thesis in the field of legal relations and mechanisms of the electricity market, which was considered as outstanding by the Faculty of Law and Administration, University of Silesia. She advised and pronounced an opinion on a number of projects related to energy industry. Author of numerous reviews, articles and studies in the field of energy law.

Aleksandra Czopik-Barecka


Advocate, Legal counsel
aleksandra.czopik-barecka@ilawenergy.pl

Advocate, legal counsel, she graduated from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow. Deeply interested in criminal law, professionally she specializes in issues related to energy, economic and trade law, particularly in EU regulations related to energy trading. Within the framework of providing legal advice to companies in the energy sector she participated in many projects in the implementation of Community legislation relating to the energy sector. She speaks four foreign languages: English, German, French and Russian.

Anna Janosz


Lawyer
anna.janosz@ilawenergy.pl

Lawyer, PhD Candidate in Law. She graduated with honors the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia. She gained legal experience by working in law offices providing services to the energy sector and also by working in energy company. In 2016 she won the final of the National Energy Law Competition “Law with Energy”  organized with the support of ELSA and law firm CMS Cameron McKenna. She is also a participant of the international program The School of Chinese Law and Culture. She is the originator and one of the founders of iLawEnergy.

[:]