[:pl]


1234
,,O godzinie 8.00. w do siedziby przedsiębiorstwa energetycznego weszli pracownicy Urzędu Regulacji Energetyki w celu dokonania kontroli. Spółka podejrzewana jest o manipulację cenami na hurtowym rynku energii” – chociaż póki co brak takich doniesień medialnych nie ulega wątpliwości, iż w świetle obowiązujących przepisów Ustawy – Prawo energetyczne taki scenariusz jest możliwy. Dobrze znane są przecież spektakularne kontrole innego regulatora – Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończące się milionowymi karami finansowymi, np. na mocy decyzji z 2010 r. za 32- minutowe opóźnienie w wejściu do budynku spowodowane problemami w recepcji Prezes UOKIK nałożył na Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. karę w wysokości 123.246.000,00 zł. Zanim kontrolerzy URE zapukają do drzwi uczestnik hurtowego rynku energii powinien znać przysługujące mu prawa oraz obowiązki. 

PODSTAWA PRAWNA 
Zgodnie z art. 23 b Ustawy – Prawo energetyczne Prezes URE jest uprawniony do wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub kontroli w sprawach manipulacji na rynku lub próby manipulacji na rynku oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznej. Celem kontroli jest weryfikacja czy doszło do naruszeń postanowień Rozporządzenia nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT) – więcej na temat przedmiotowego rozporządzenia znajdziesz tu. 

JAK PRZEPROWADZANA JEST KONTROLA?
Prezes URE nie ma obowiązku powiadamiania o kontroli przedsiębiorcy. Kontrola może przybrać formę niezapowiedzianej wizyty w siedzibie spółki albo mieć mniej widowiskowy charakter np. poprzez skierowanie do uczestnika rynku pisma z prośbą o udzielenie wyjaśnień co do podejrzanych zdarzeń. Czynności kontrolne mogą być również wykonywane przy pomocy specjalistów ds. IT czy funkcjonariuszy Policji.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ KONTROLEROM?

Zakres uprawnień kontrolerów jest bardzo szeroki, obejmuje m.in. prawo do:
• wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń oraz środków transportu podmiotu kontrolowanego,
• żądania udostępnienia akt, ksiąg oraz innych dokumentów i nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli
• żądania przekazania informacji od osób, które biorą lub brały udział w sposób pośredni lub bezpośredni w zawieraniu kontrolowanych transakcji,
• przeszukania pomieszczeń lub rzeczy za zgodą Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, udzieloną na wniosek Prezesa URE.

OBOWIĄZKI PODMIOTU KONTROLOWANEGO 
W toku postępowania wyjaśniającego oraz kontroli podmiot kontrolowany powinien pamiętać przede wszystkim o obowiązku współdziałania z kontrolerami w jej sprawnym przeprowadzeniu poprzez zapewnienie niezbędnych warunków i środków. W tym celu uczestnicy hurtowego rynku powinni posiadać schemat planowanego działania na wypadek niezapowiedzianej wizyty pracowników URE. Maksymalna wysokość kary za utrudnianie czynności kontrolnych wynosi 1 000 000 zł.

UPRAWNIENIA PODMIOTU KONTROLOWANEGO 
Podmiot kontrolowany ma prawo do weryfikacji legitymacji służbowych oraz dokumentów upoważniających do wszczęcia kontroli, zaś po jej zakończeniu – do zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu pokontrolnego.

Prezes URE może wraz z protokołem kontroli zgłosić zalecenia usunięcia przez podmiot kontrolowany nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli. Wówczas niezwłocznie, nie później niż w dniu następnym po upływie terminu do usunięcia nieprawidłowości wskazanych w zaleceniach, podmiot kontrolowany przekazuje Prezesowi URE informację o sposobie ich uwzględnienia, wskazując szczegółowy sposób usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

KARY FINANSOWE 

Prezes URE może w drodze decyzji nałożyć na spółkę kontrolowaną karę pieniężną w wysokości od 10 000 zł do 1 000 000 zł, a także na kierownika przedsiębiorstwa energetycznego, z tym że kara ta może być wymierzona w kwocie nie większej niż 300% jego miesięcznego wynagrodzenia. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes URE uwzględnia stopień szkodliwości czynu, stopień zawinienia oraz dotychczasowe zachowanie podmiotu i jego możliwości finansowe. Może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek. Informację o środkach lub sankcjach zastosowanych za naruszenie obowiązków określonych w Rozporządzeniu REMIT Prezes URE może przekazać do publicznej wiadomości.

W chwili obecnej brak danych co do toczących się w URE postępowań wyjaśniających w zakresie kontroli REMIT. Należy mieć, jednak na uwadze fakt, iż w przypadku gdy ACER w oparciu o wstępną ocenę lub analizę podejrzewa naruszenie postanowień REMIT jest uprawniona do żądania od URE przekazania informacji dotyczących podejrzewanego naruszenia przepisów bądź wszczęcia dochodzenia.

Jak wynika z najnowszego kwartalnika opublikowanego przez ACER (REMIT Quarterly – ACER guidance on the application of REMIT and transaction reporting, Issue No. 6 / Q2-Q3 2016) liczba potencjalnych naruszeń będących przedmiotem analizy na poziomie UE ciągle rośnie, z 52 w II kwartale 2016r. do 58 w III kwartale 2016r.

[:en]


1234
,,At 8.00 the seat of power company was entered by the representatives of the Energy Regulatory Office (ERO) with the purpose of inspection. The company is suspected of manipulating prices on the wholesale energy market „- although so far we have faced no such media reports, there is no doubt that, in the light of the applicable provisions of the Energy Act Law, such scenario is very much possible. We remember the spectacular controls of the Office of Competition and Consumer Protection which ended with financial penalties of over milion złotych imposed under decision from 2010 – as a result of a 32-minute delay in entering the building caused by problems at the reception, the President of the Office of Competition and Consumer Protection imposed on the Polish Digital Telephony Ltd a penalty in the amount of 123,246,000.00 zł. Before the ERO inspectors knock at the door, the participant of the wholesale energy market should know its rights and responsibilities.

LEGAL BASIS

In compliance with art. 23 point b of Energy Law Act, the President of Energy Regulatory Office is entitled to investigate in cases of manipulation on the energy market as well as attempts of manipulation on the market and unlawful use of inside information. The purpouse of such control is to verify whether the stipulations of REGULATION (EU) No 1227/2011 on wholesale energy market integrity and transparency (REMIT)  –  more about the regulation you will find here.

HOW IS THE CONTROL CARRIED OUT?

President of the Energy Regulatory Office has no obligation to notify the entreprenuer of the control. The control may take the form of unannounced visits to the company or be less spectacular in nature, eg. by diverting to the market participant with a letter asking for clarification of any suspicious events. Checks can also be carried out with the help of IT specialists or police officers.

WHAT  RIGHTS DO THE CONTROLLERS HAVE?

The range of rights of the controllers is qute wide, including e.g.:

  • access to grounds and buildings, rooms or other quarters and means of transportation of the controlled entity
  • requesting the access to records, books and other documents and information carriers related to the subject of control
  • requesting the information from individuals who participate or have participated  directly or indirectly in concluding the controlled transactions
  •  searching the premises or property with the permission of the Court of Competition and Consumer Protection, granted at the request of the President of ERO.

RESPONSIBILITIES OF THE CONTROLLED ENTITY

In the course of the investigation and control, the controlled entity should bear in mind primarily the obligation to cooperate with the controllers to ensure efficient conduct of the inspection by providing the necessary conditions and resources. For this purpose the wholesale market participants should have a diagram of the planned action in case of unannounced visits by employees of ERO. The maximum amount of the penalty for obstructing inspection activities is 1 000 000 zł.

RIGHTS OF THE CONTROLLED ENTITY

Controlled entity has the right to verify the ID cards and documents authorizing an inspection, and after its completion – state objections in the post-inspection protocol. President of the ERO may, with the protocol of inspection recommend how to remove all the irregularities found during the inspection. Then immediately, not later than on the day following the expiry of the deadline to remove the shortcomings noted in the recommendations, the controlled entity should provide the President of ERO with information on how they were be dealt with, presenting the detailed plan of removing the stated irregularities.

FINANCIAL PENALTIES

The ERO President may by decision impose on a controlled company a fine in the amount from 10 000 zł to 1 000 000 zł, as well as on the manager of energetic company, except that the penalty may be imposed on him in the amount of not more than 300% of his monthly salary. In determining the amount of the payment, the President of ERO takes into account the degree of harm, the degree of culpability as well as the past actions of the entity and its financial capabilities. It may waive the punishment, if the degree of harm is negligible and the entity ceased infringing the obligation or executed the responsibility. Information of the measures or sanctions imposed for breaching of the obligations set out in REMIT can be delegated to the public by the President of ERO.

Currently there is no data concerning the ongoing ERO investigations in the control of REMIT. One should, however, bear in mind the fact that when the Agency Cooperation of Energy Regulators (ACER), on basis of a preliminary assessment or analysis suspects breach of REMIT, it is entitled to demand the Energy Regulatory Office to provide them with information related to the suspected infringement or to investigate.

According to the latest quarterly published by ACER (REMIT Quarterly – ACER guidance on the application of REMIT and transaction reporting, Issue No. 6 / Q2-Q3 2016) the number of potential infringements being under analysis at EU level continues to grow, with 52 in the second quarter 2016. to 58 in the third quarter of 2016.

[:]