[:pl]

REMIT czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (ang. Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency) weszło w życie w dniu 28 grudnia 2011 r. Stanowi ono istotny element polityki wspólnotowej w związku ze stale rosnącym wzajemnym powiązaniem rynków energii i gazu w Unii Europejskiej oraz potrzebą monitorowania działań na tych rynkach nie tylko na szczeblu poszczególnych państw członkowskich, ale także na szczeblu unijnym.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Celem REMIT jest zapewnienie integralności i przejrzystości handlu na hurtowych rynkach energii i gazu w Europie w szczególności poprzez nadzór nad aktywnością poszczególnych podmiotów zajmujących się obrotem energią elektryczną i gazem na tych rynkach. Zwiększenie integralności i przejrzystości hurtowych rynków energii i gazu ma nastąpić poprzez pobudzenie otwartej i uczciwej konkurencji na rynkach, co zapewni wzrost zaufania do tych rynków oraz spowoduje, że ceny na nich ustalane odzwierciedlać będą uczciwą i konkurencyjną grę rynkową popytu i podaży. Jednocześnie REMIT zagwarantować ma wykrywanie i ściganie nadużyć na hurtowych rynkach energii a także ochronę interesów odbiorców końcowych energii i gazu oraz nabywanie przez nich tych towarów w przystępnych cenach.

ZAKRES REGULACJI

REMIT znajduje zastosowanie do uczestników rynku energii i gazu czyli podmiotów, które dokonują transakcji dotyczących tzw. produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym. Zgodnie z REMIT pod pojęciem produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym rozumieć należy:

 • kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego w przypadku gdy dostawa ma miejsce w Unii Europejskiej
 • instrumenty pochodne dotyczące energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanych, sprzedawanych lub dostarczanych w Unii Europejskiej
 • kontrakty dotyczące transportu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii Europejskiej
 • instrumenty pochodne dotyczące transportu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii Europejskiej.

Nie stanowią produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym kontrakty na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej lub gazu ziemnego na potrzeby klientów końcowych o zdolności konsumpcji (definiowanej jako zużycie przez klienta końcowego energii elektrycznej albo gazu ziemnego przy wykorzystaniu przez niego swojej pełnej zdolności produkcyjnej) równej lub mniejszej niż 600 GWh rocznie.

Dodatkowo przepisów REMIT dotyczących zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych (art. 3 REMIT) oraz zakazu manipulacji (art. 5 REMIT) nie stosuje się do produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, które są instrumentami finansowymi – w tym przypadku zastosowanie znajdą bowiem stosowne regulacje rynku finansowego w szczególności postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie MAR).

OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z REMIT

REMIT wprowadza pięć kluczowych obowiązków/zakazów:

 • obowiązek publikacji tzw. informacji wewnętrznych tj. informacji, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, mogących mieć wpływ na ceny produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym (w szczególności informacji o planowanych i nieplanowanych dostępnościach jednostek wytwórczych, których właścicielem jest lub które kontroluje dany uczestnik rynku);
 • zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych tj. zakaz prowadzenia obrotu w zakresie produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym w oparciu o takie informacje, zakaz ujawniania takich informacji oraz zakaz zlecania innej osobie zawierania transakcji w oparciu o takie informacje do momentu podania tych informacji do publicznej wiadomości (albowiem z chwilą upublicznienia danej informacji traci ona przymiot informacji wewnętrznej);
 • zakaz manipulacji i prób manipulacji na hurtowych rynkach energii, który można sprowadzić do zakazu zawierania transakcji generujących lub mogących generować fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały dotyczące podaży produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym, popytu na takie produkty lub ich ceny (w tym wszelkie mechanizmy mające na celu sztuczne kształtowanie cen);
 • obowiązek rejestracji w rejestrze prowadzonym przez krajowy organ regulacyjny jako uczestnik rynku – rejestracja następuje za pośrednictwem systemu informatycznego tzw. CEREMP (ang. Centralised European Register of Energy Market Participants) i jest nieodzowna celem realizowania przez danego uczestnika rynku obowiązku raportowania, o którym mowa poniżej; w Polsce organem prowadzącym rejestr, w którym dokonuje się rejestracji, jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki;
 • obowiązek raportowania danych o zawartych transakcjach i zleceniach dotyczących produktów energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowych do ACER czyli Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators), która dzięki temu dysponuje wiedzą umożliwiającą bieżący monitoring aktywności podmiotów na rynkach energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej i wykrywanie wszelkich nadużyć.

Pierwsze trzy z opisanych wyżej obowiązków/zakazów stosuje się od dnia wejścia w życie REMIT tj. od dnia 28 grudnia 2011 r. Obowiązki wskazane w dwóch ostatnich punktach weszły w życie w dniu 7 października 2015 r. w odniesieniu do transakcji zawieranych/zleceń składanych na zorganizowanych platformach obrotu oraz w dniu 7 kwietnia 2016 r. jeśli chodzi o transakcje lub zlecenia zrealizowane poza takimi platformami (w szczególności na rynku OTC).

SANKCJE

REMIT zobowiązał państwa członkowskie do wprowadzenia stosownych sankcji za naruszenia przepisów rozporządzenia. Charakter sankcji oraz ich zakres pozostawiono w gestii regulatorów krajowych. Rozporządzenie wprowadza jedynie (w art. 15) ogólny obowiązek informowania o zaistniałych (zauważonych) nadużyciach dla osób zajmujących się zawodowo pośredniczeniem w zawieraniu transakcji.

W Polsce przepisy dotyczące naruszeń REMIT zawiera ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami). Polski ustawodawca zastosował sankcje o dwojakim charakterze:

 1. kary pieniężne nakładane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w wysokości od 10.000 do 1.000.000 PLN w przypadku:
  • naruszenia obowiązku publikacji informacji wewnętrznych
  • naruszenia obowiązku raportowania danych do ACER
  • niedopełnienia obowiązku rejestracji lub aktualizacji danych podanych w formularzu rejestracyjnym
   przy czym niezależnie od opisanych wyżej kar pieniężnych nakładanych na dane przedsiębiorstwo, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może dodatkowo obciążyć kierownika tego przedsiębiorstwa karą pieniężną w kwocie odpowiadającej równowartości 300% jego miesięcznego uposażenia;
 2. odpowiedzialność karna w tym kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 5 w przypadku:
  • dokonania manipulacji lub próby manipulacji na rynku
  • naruszenia zakazu wykorzystywania informacji wewnętrznych a także
  • braku przekazania Prezesowi URE informacji o uzasadnionym podejrzeniu manipulacji na rynku, próby manipulacji na rynku lub niewłaściwego wykorzystywania informacji wewnętrznych (dotyczy osób zawodowo zajmujących się pośredniczeniem w zawieraniu transakcji).

Naruszenia REMIT w zakresie manipulacji na rynku oraz niezgodnego z prawem wykorzystywania informacji wewnętrznych mogą być wykrywane w trakcie prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postepowania kontrolnego – tzw. kontroli REMIT. Więcej o kontroli REMIT znajdziesz tu.

[:en]

2REMIT also known as Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency entered into force on 28th of December 2011. It is an important element of Community policy in relation to the constant growth of interlinking between electricity and gas markets in the European Union and the need to cross-border monitoring of market participants activities on those markets. 

 

WHAT IS REMIT

Main aim of REMIT is to ensure the integrity and transparency of European wholesale energy and gas markets especially through monitoring of market participants trading activities on those markets. Increased integrity and transparency of wholesale energy and gas markets may be assured through the stimulation of open and fair competition in those markets, which will provide increased confidence to(in) those markets and ensure that that prices set on those markets reflect a fair and competitive interplay between supply and demand. One of REMIT’s goals is also to assure that no profits can be drawn from market abuse activities and that final customers interests are promptly protected especially affordable energy prices for these customers are guaranteed.

SCOPE OF REGULATION

REMIT applies to participants of wholesale energy and gas markets who enter into transactions related to wholesale energy products. In accordance with definitions included in REMIT, the following contracts and derivatives are considered as “wholesale energy products”:

 • contracts for the supply of electricity or natural gas where delivery is in the Union;
 • derivatives relating to electricity or natural gas produced, traded or delivered in the Union;
 • contracts relating to the transportation of electricity or natural gas in the Union;
 • derivatives relating to the transportation of electricity or natural gas in the Union.

Contracts for the supply and distribution of electricity or natural gas for the use of final customers with a consumption capacity of 600 GWh per year or lower are not considered as wholesale energy products. Consumption capacity means the consumption of a final customer of either electricity or natural gas at full use of that customer’s production capacity.

In addition articles 3 (prohibition of insider trading) and 5 (prohibition of manipulation) of REMIT shall not apply to wholesale energy products which are financial instruments – in case of these wholesale energy product appropriate financial markets regulations shall apply especially Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation).

OBLIGATIONS ARISING FROM REMIT

REMIT introduces five key obligations/prohibitions:

 • obligation to publish inside information i.e. information of a precise nature, which has not been made public which relates to one or more wholesale energy products and which, if it were made public, would be likely to significantly affect the prices of those wholesale energy products (especially information about operational matters of generation units that are owned or controlled by market participant);
 • prohibition of insider trading which relates to persons who possess such information before it is made public, these persons shall be prohibited from: using such information by acquiring or disposing of (or by trying to acquire or dispose of) wholesale energy products to which that information relates, disclosing such information to any other person and from recommending or inducing another person, on the basis of such information to acquire or dispose of wholesale energy products to which such information relates;
 • prohibition of market manipulation i.e. prohibition of any engagement in or attempt to engage in market manipulation on wholesale energy markets which means prohibition of entering into transactions that give or are likely to give false or misleading signals as to the supply of, demand for or price of wholesale energy products (especially any mechanism, collaboration or fictitious device which secure or attempt to secure the price of one or several wholesale energy products at an artificial level);
 • obligation to register as a participant of wholesale energy market with the national regulatory authority in the Member State in which market participant is established (or active), the registration is made via CEREMP (Centralised European Register of Energy Market Participants) and is crucial to fulfill the undermentioned obligation to report;
 • obligation to report i.e. to provide the Agency (ACER – Agency for the Cooperation of Energy Regulators) with a record of wholesale energy market transactions, including orders to trade; the information reported shall include the precise identification of the wholesale energy products bought and sold, the price and quantity agreed, the dates and times of execution, the parties to the transaction and the beneficiaries of the transaction and any other relevant information); such information enables the Agency’s monitoring of market participant activities on European wholesale energy markets.

Obligation to publish inside information, prohibition of insider trading and prohibition of market manipulation came into force on the day on which REMIT entered into force i.e. on 28th of December 2011. Obligation to register and to report information related to transactions concluded and orders placed applies with effect from 7th of October 2015 when it comes to transactions concluded and orders placed on organized market places and form 7th of April 2016 when it comes to other transactions and orders.

PENALTIES

According to REMIT it is Member States obligation to lay down the rules on penalties applicable to infringements of REMIT and take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for must be effective, dissuasive and proportionate, but the decision about its exact type and scope remains with each Member State. REMIT establishes only a general obligation for persons professionally arranging transactions in wholesale energy products to notify possible breaches of article 3 or 5 of the Regulation the national regulatory authority without further delay.

[:]