[:pl]

Wzrastająca liczba regulacji prawnych dotyczących hurtowego rynku energii elektrycznej, gazu oraz uprawień do emisji CO2skutkuje koniecznością odnalezienie się przez jego uczestników w gąszczu coraz bardziej zawiłego otoczenia regulacyjnego.  Mimo że kolejne unijne rozporządzenia czy dyrektywy mają co do zasady inny przedmiot regulacji to, ze względu na ich wieloaspektowy charakter w wielu obszarach się przenikają. Znajomość zakresu stosowania poszczególnych aktów prawnych oraz wzajemnych zależności pomiędzy nimi pozwala uniknąć uczestnikom obrotu ryzyka wynikającego z niezgodności z przepisami prawa, a także z różnego rodzaju wytycznymi i zaleceniami wydawanymi na poziomie europejskim. W celu przybliżenia najważniejszych zagadnień regulacyjnych w zakresie handlu energią, gazem oraz uprawień do emisji COponiżej przedstawiamy zestawienie najważniejszych informacji.

[:]